0
สินค้าที่บันทึกใว้

ออกแบบด้วยตัวเอง


คลิกเลือกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้คุณออกแบบแสงได้ด้วยตัวเอง และดูผลการจำลองแบบเบื้องต้นที่แสดงผลลัพธ์ด้วยข้อมูลแบบกระชับ เข้าใจง่าย

สินค้า
กำลัง Watt
W
ระยะห่าง X
เมตร
ระยะห่าง Y
เมตร
ความสูงโคม
เมตร

ค่าแสงสว่างโดยรวมที่ได้
Lux

*ค่าแสงสว่างที่แนะนำ

สำนักงาน : 400 Lux / คลังสินค้า : 200 Lux