0
สินค้าที่บันทึกใว้

โครงการสนับสนุนการปรับปรุงอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน Subsidy

Smart Lighting IoT ความรู้
โครงการ subsidy 80/20 70/30 พพใ

กลับมาแล้ว !!! กับโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2564 (Direct Subsidy 80/20 : 70/30)

📍สนับสนุน 20% สำหรับโรงงานหรืออาคารควบคุมเอกชน
📍สนับสนุน 30% สำหรับโรงงานหรืออาคารนอกข่ายควบคุม  และโรงงานหรืออาคารควบคุมเอกชนที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงาน (Smart IoT Products)
📍สนับสนุนเงินลงทุนสูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย
📍เปิดรับสมัครวันนี้ – 21 ม.ค.65

ประกาศขยายวันรับสมัครจนถึง 11 กุมภาพันธ์ 2565


โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2564 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ทางเราได้สรุปรายละเอียดโครงการ Subsidy ไว้ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. โรงงานอุตสาหกรรมเอกชน อาคารภาคเอกชน

2. กรณีที่ผู้สมัครเป็นโรงงานควบคุมเอกชน หรือ อาคารควบคุมเอกชน ตามพรบ.การส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ต้องมีการจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานในรอบปี 2563 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์การสนับสนุน

1. การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน การซื้อเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำ ในมาตรการที่มีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี

2. สามารถขอรับการสนับสนุนได้หลายมาตรการ ในวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อนิติบุคคลหรือต่อบุคคล และต้องไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อราย

3. สนับสนุน 20% สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม แต่ไม่เกินราคากลางที่กำหนด

4. สนับสนุน 30% สำหรับโรงงาน อาคาร ที่อยู่นอกข่ายควบคุม แต่ไม่เกินราคากลางที่กำหนด

5. สนับสนุน 30% สำหรับการเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ประเภท AI หรือ Machine Learning (Smart IoT Products)

6. พพ. ไม่สนับสนุนมาตรการเปลี่ยนแอร์แบบ Split Type และ การเปลี่ยนหลอดไฟ LED เพื่อการส่องสว่าง ในปีนี้

ดาวโหลดเอกสารฉบับเต็ม

Source : https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=44995

 

ทางชินเพาเวอร์ขอแนะนำ Smart Lighting Solution ของเราที่สามารถเข้าร่วมโครงการสนับสนุนได้

 

ระบบควบคุมแสงสว่างแบบไร้สาย Smart Lighting IoT (WILICS) 

ระบบควบคุมแสงสว่าง โคมไฟไร้สายอัจฉริยะ

ระบบ Smart Lighting IoT ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำให้โคมไฟสามารถเชื่อมต่อและถูกควบคุมได้แบบไร้สายได้จากศูนย์กลาง โดยมีโปรแกรมคอยช่วยจัดการเปิด-ปิดโคมไฟแบบอัจฉริยะพร้อมทั้งคอยเก็บข้อมูลการใช้พลังงานทั้งหมดไว้สำหรับนำไปวิเคราะห์ต่อได้อย่างง่ายดาย

ระบบการส่งสัญญาณไร้สายถูกพัฒนาขึ้นบนโปรโตคอล Zigbee ซึ่งเป็นเครือข่ายแบบ Mesh Network ที่มีความเสถียรและครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างกว่า อุปกรณ์ตัวลูก (Node) สามารถรับและส่งสัญญาณต่อไปยังอุปกรณ์ตัวอื่นได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมระบบ WILICS

 

 

บทความอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

โคมไฟถนน ความรู้

‘โคมไฟถนนสาธารณะ’ ต้องเลือกอย่างไรถึงได้ของดีมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย?

สังเกตไหมว่าโคมไฟถนนสาธารณะแสงสีส้มที่เราเคยพบเห็นในสมัยก่อน ปัจจุบันได้ถูกแทนที่ด้วย…