0
สินค้าที่บันทึกใว้

กฎหมายค่ามาตรฐานความเข้มแสงสว่าง (Lux output) 2561

ความรู้ เทคโนโลยี

Download กฎหมายแสงสว่างฉบับเต็ม 

1. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

 

อ้างอิงตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
หมวด 2 แสงสว่าง
ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำากว่ามาตรฐาน ที่อธิบดีประกาศกําหนด

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)
ตารางที่ ๑ มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ

บริเวณพื้นที่และ/หรือลักษณะงาน

 

ลักษณะพื้นที่เฉพาะ

ตัวอย่างบริเวณพื้นที่ และ/หรือลักษณะงาน

ค่าเฉลี่ยความเข้ม  ของแสงสว่าง (ลักซ์)

จุดที่ความเข้มของ แสงสว่างต่ำาสุด (ลักซ์)

บริเวณพื้นที่ทั่วไปที่มีการสัญจรของบุคคลและ/หรือ ยานพาหนะในภาวะปกติ และบริเวณที่มีการสัญจรใน ภาวะฉุกเฉิน

ทางสัญจรในภาวะ ฉุกเฉิน

ทางออกฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟ บันไดทางฉุกเฉิน

๑๐

(กรณีเกดิเหตุฉุกเฉินไฟดบัโดยวดัตามเส้นทางของ ทางออกที่ระดับพื้น)

ภายนอกอาคาร

ลานจอดรถ ทางเดิน บันได

๕๐

๒๕

ประตูทางเข้าใหญ่ของสถานประกอบกิจการ

๕๐

ภายในอาคาร

ทางเดิน บันได ทางเข้าห้องโถง

๑๐๐

๕๐

ลิฟท์

๑๐๐

บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป

ห้องพักฟื้นสาหรับการปฐมพยาบาล ห้องพักผ่อน

๕๐

๒๕

ป้อมยาม

๑๐๐

– ห้องสุขา ห้องอาบน้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า – ห้องลอบบี้หรือบริเวณต้อนรับ
– ห้องเก็บของ

๑๐๐

๕๐

โรงอาหาร ห้องปรุงอาหาร ห้องตรวจรักษา

๓๐๐

๑๕๐

บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสานักงาน

– ห้องสานักงาน ห้องฝึกอบรม ห้องบรรยาย ห้องสืบค้นหนังสือ/เอกสาร ห้องถ่ายเอกสาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อลูกค้า พื้นที่ห้องออกแบบ เขียนแบบ

๓๐๐

๑๕๐

บริเวณพื้นที่และ/หรือลักษณะงาน

ลักษณะพื้นที่เฉพาะ

ตัวอย่างบริเวณพื้นที่ และ/หรือลักษณะงาน

ค่าเฉลี่ยความเข้ม ของแสงสว่าง (ลักซ์)

จุดที่ความเข้มของ แสงสว่างต่ำาสุด (ลักซ์)

บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตหรือการ ปฏิบัติงาน

ห้องเก็บวัตถุดิบ บริเวณห้องอบหรือห้องทาให้แห้งของ โรงซักรีด

๑๐๐

๕๐

– จุด/ลานขนถ่ายสินค้า
– คลังสินค้า
– โกดังเก็บของไว้เพ่ือการเคลื่อนย้าย – อาคารหม้อน้า
– ห้องควบคุม
– ห้องสวิตซ์

๒๐๐

๑๐๐

-บริเวณเตรียมการผลติ การเตรียมวัตถุดิบ -บริเวณพื้นที่บรรจุภณั ฑ์ -บริเวณกระบวนการผลติ/บริเวณที่ทางานกับเครื่องจักร -บริเวณการก่อสร้างการขดุเจาะการขุดดิน

– งานทาสี

๓๐๐

๑๕๐

ตารางที่ ๒ มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทางาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทางาน

การใช้สายตา

ลักษณะงาน

ตัวอย่างลักษณะงาน

ค่าความเข้มของแสง สว่าง (ลักซ์)

งานหยาบ

งานที่ชิ้นงานมีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจน มีความแตกต่างของสีชัดเจนมาก

– งานหยาบที่ทาที่โต๊ะหรือเครื่องจักร ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่กว่า ๗๕๐ ไมโครเมตร (๐.๗๕ มิลลิเมตร)
– การตรวจงานหยาบด้วยสายตา การประกอบ การนับ การตรวจเช็คสิ่งของท่ีมี ขนาดใหญ่

– การรีดเส้นด้าย
– การอัดเบล การผสมเส้นใย หรือการสางเส้นใย – การซักรีด ซักแห้ง การอบ
– การปั๊มขึ้นรูปแก้ว เป่าแก้ว และขัดเงาแก้ว
– งานตี และเชื่อมเหล็ก

๒๐๐ – ๓๐๐

งานละเอียดเล็กน้อย

งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกกลาง สามารถมองเห็นได้ และมีความแตกต่างของสีชัดเจน

– งานรับจ่ายเสื้อผ้า
– การทางานไม้ที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลาง
– งานบรรจุน้าลงขวดหรือกระป๋อง
– งานเจาะรู ทากาว หรือเย็บเล่มหนังสือ งานบันทึกและคัดลอกข้อมูล – งานเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และล้างจาน
– งานผสมและตกแต่งขนมปัง
– การทอผ้าดิบ

๓๐๐ – ๔๐๐

งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก สามารถ มองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสี ปานกลาง

– งานประจาในสานักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล การอ่านและ ประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บแฟ้ม
– การปฏิบัติงานที่ชิ้นงานมีขนาดตั้งแต่ ๑๒๕ ไมโครเมตร (๐.๑๒๕ มิลลิเมตร)
– งานออกแบบและเขียนแบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

– งานประกอบรถยนต์และตัวถัง
– งานตรวจสอบแผ่นเหล็ก
– การทางานไม้อย่างละเอียดบนโต๊ะหรือที่เครื่องจักร – การทอผ้าสีอ่อน ทอละเอียด

๔๐๐ – ๕๐๐

การใช้สายตา

ลักษณะงาน

ตัวอย่างลักษณะงาน

ค่าความเข้มของแสง สว่าง (ลักซ์)

– การคัดเกรดแป้ง
– การเตรียมอาหาร เช่น การทาความสะอาด การต้มฯ – การสืบด้าย การแต่ง การบรรจุในงานทอผ้า

งานละเอียดปานกลาง

งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก สามารถ มองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีบ้าง และต้องใช้สายตาในการทางานค่อนข้างมาก

– งานระบายสี พ่นสี ตกแต่งสี หรือขัดตกแต่งละเอียด – งานพิสูจน์อักษร
– งานตรวจสอบขั้นสุดท้ายในโรงผลิตรถยนต์

๕๐๐ – ๖๐๐

– งานออกแบบและเขียนแบบ โดยไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – งานตรวจสอบอาหาร เช่น การตรวจอาหารกระป๋อง
– การคัดเกรดน้าตาล

๖๐๐ – ๗๐๐

งานละเอียดสูง

งานที่ชิ้นงานมีขนาดเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีน้อย ต้องใช้สายตา ในการทางานมาก

– การปฏิบัติงานที่ชิ้นงานมีขนาดตั้งแต่ ๒๕ ไมโครเมตร (๐.๐๒๕ มิลลิเมตร)
– งานปรับเทียบมาตรฐานความถูกต้องและความแม่นยาของอุปกรณ์
– การระบายสี พ่นสี และตกแต่งชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดมากหรือต้องการ ความแม่นยาสูง
– งานย้อมสี

๗๐๐ – ๘๐๐

งานที่ชิ้นงานมีขนาดเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีน้อย ต้องใช้สายตา ในการทางานมากและใช้เวลาในการทางาน

– การตรวจสอบ การตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยมือ
– การตรวจสอบและตกแต่งสิ่งทอ สิ่งถัก หรือเสื้อผ้าที่มีสีอ่อนขั้นสุดท้ายด้วยมือ – การคัดแยกและเทียบสีหนังที่มีสีเข้ม
– การเทียบสีในงานย้อมผ้า
– การทอผ้าสีเข้ม ทอละเอียด
– การร้อยตะกร้อ

๘๐๐ – ๑,๒๐๐

การใช้สายตา

ลักษณะงาน

ตัวอย่างลักษณะงาน

ค่าความเข้มของแสง สว่าง (ลักซ์)

งานละเอียดสูงมาก

งานที่ชิ้นงานมีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน และมีความแตกต่างของสีน้อยมากหรือมี สีไม่แตกต่างกัน ต้องใช้สายตาเพ่งในการทางานมาก และ ใช้เวล าในการท างานระ ยะ เวล านาน

– งานละเอียดที่ทาที่โต๊ะหรือเครื่องจักร ชิ้นงานที่มีขนาดเล็กกว่า ๒๕ ไมโครเมตร (๐.๐๒๕ มิลลิเมตร)
– งานตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็ก
– งานซ่อมแซม ส่ิงทอ สิ่งถักที่มีสีอ่อน

– งานตรวจสอบและตกแต่งชิ้นส่วนของสิ่งทอ สิ่งถักท่ีมีสีเข้มด้วยมือ – การตรวจสอบและตกแต่งผลิตภัณฑ์สีเข้มและสีอ่อนด้วยมือ

๑,๒๐๐ – ๑,๖๐๐

งานละเอียดสูงมากเป็น พิเศษ

งานที่ชิ้นงานมีขนาดเล็กมากเป็นพิเศษ ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีความ แตกต่างของสีน้อยมากหรือมีสีไม่แตกต่างกัน ต้องใช้ สายตาเพ่งในการทางานมากหรือใช้ทักษะและความ ชานาญสูง และใช้เวลาในการทางานระยะเวลานาน

– การปฏิบัติงานตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมากเป็นพิเศษ
– การเจียระไนเพชร พลอย การทานาฬิกาข้อมือสาหรับกระบวนการผลิตที่มีขนาด เล็กมากเป็นพิเศษ
– งานทางการแพทย์ เช่น งานทันตกรรม ห้องผ่าตัด

๒,๔๐๐ หรือมากกว่า

ตารางที่ ๓ มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์) บริเวณโดยรอบที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทางาน โดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน

พื้นที่ ๑

พื้นที่ ๒

พื้นที่ ๓

๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ มากกว่า ๒,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ มากกว่า ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ มากกว่า ๑๐,๐๐๐

๓๐๐ / ๖๐๐ / ๑,๐๐๐ / ๒,๐๐๐

๒๐๐ / ๓๐๐ / ๔๐๐ / ๖๐๐

หมายเหตุ :

พื้นที่ ๑ หมายถึง จุดที่ให้ลูกจ้างทางานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน
พื้นที่ ๒ หมายถึง บริเวณถัดจากที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทางานในรัศมีที่ลูกจ้างเอื้อมมือถึง

พื้นที่ ๓ หมายถึง บริเวณโดยรอบที่ติดพื้นที่ ๒ ที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง

 

10 ข้อควรรู้ก่อนซื้อ LED

เลือกซื้อ LED อย่างไรให้คุณรู้สึกว่า "ไม่ยาก" และ "ไม่พลาด"

ทำไมโรงงานขนาดใหญ่ เลือกใช้ชินเพาเวอร์

คุณภาพ VS ราคา VS บริการ

การออกแบบแสงสว่าง 3D ด้วย Dialux

โปรแกรมจำลองแสงสว่างแบบ 3 มิติ

ZONE 1 ZONE 2 ต่างกันยังไง

การจำแนกประเภทของโคมไฟกันระเบิด

บทความอื่นๆที่คุณอาจสนใจ