0
สินค้าที่บันทึกใว้

คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับแสงสว่าง และหลอดไฟ

ความรู้ เทคโนโลยี
คำศัพท์เกี่ยวกับ หลอดไฟ โคมไฟ แสงสว่าง

1.วัตต์ (W) – คือค่าพลังงานหรือค่ากินไฟที่หลอดไฟแต่ละหลอดใช้ หากหลอดไฟมีวัตต์สูงก็จะใช้พลังงานมาก กินไฟมาก ทำให้ผู้ใช้จ่ายค่าไฟสูงขึ้นนั้นเอง
ความเชื่อว่าหลอดไฟวัตต์สูงจะสว่างมากนั่น ไม่จริงเสมอไป เพราะความสว่างของหลอดไฟวัดด้วยหน่วยที่เรียกว่า ลูเมน (Lumen) หากหลอดไฟมีลูเมนมาก ก็จะสว่างมาก หลอดไฟกำลังวัตต์นั้นอาจจะไม่สว่างกว่าหลอดไฟวัตต์ต่ำเสมอไป เราต้องดูค่าลูเมน หรือค่าประสิทธิผล (Efficacy ; Lumen/watt) ด้วย บทความ ความเชื่อผิดๆ หลอดไฟวัตต์สูง จะสว่างมาก

2. ลูเมน (Lumen) – หรือฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) คือ ค่าปริมาณแสงที่หลอดไฟปล่อยออกมาได้จากหลอดไฟแต่ละหลอด หากโคมไฟมีค่าลูเมนมากจะสามารถให้แสงสว่างได้มากกว่าหลอดไฟที่มีค่าลูเมนน้อย

3. ลักซ์ (Lux) คือ ความสว่างที่เกิดจากแสงตกกระทบลงบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ค่าลักซ์เป็นค่าที่ใช้อ้างอิงถึงความสว่างของพื้นที่หน้างาน โดยมีหน่วยเป็น (Lumen / sqm) และยังเป็นค่าที่ใช้วัดความสว่างตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย ตัวอย่างเช่น กฎหมายแสงสว่างกำหนดไว้ว่าพื้นที่คลังสินค้านั้น ต้องมีความเข้มแสงเฉลี่ย (Lux) ไม่น้อยกว่า 200 ลักษ์ และบนโต๊ะทำงานในออฟฟิตนั้นต้องมีความเข้มของแสงเฉลี่ย (Lux) ไม่น้อยกว่า 500 (อ้างอิงจาก ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ปี 2561)

4. CRI (Color Rendering Index) หรือ Ra คือค่าที่ใช้วัดความสามารถของแหล่งกำเนิดแสงว่าสามารถทำให้สีของวัตถุมีความ”สมจริง” หรือ “เป็นธรรมชาติ” เมื่อเทียบกับแสงอาทิตย์มากน้อยเพียงใด หรือก็ คือ ค่าความถูกต้องของสีที่ตาเรามองเห็นนั่นเอง
ค่า CRI นั้นมีค่ามากที่สุดคือ 100 ซึ่งหมายถึงหลอดไฟสามารถให้แสงได้เหมือนกับแสงพระอาทิตย์ 100% หรือสีที่เราเห็นนั้น “ไม่เพื้ยน” นั้นเอง หากหลอดไฟที่มีค่า CRI ต่ำ อย่างหลอดไฟ High Pressure Sodium ที่นิยมนำมาติดตั้งเป็นไฟถนนนั้นจะมีค่า CRI เพียง 20 เท่านั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อเรามองวัตถุที่ให้แสงโดยหลอดไฟ HPS เราจะเห็นสีของวัตถุนั้น “เพี้ยน” ไปจากความเป็นจริง หรือไม่สมจริงนั่นเอง บทความฉบับเต็มเกี่ยวกับค่า CRI คืออะไร

5. CCT หรือ อุณหภูมิสีของแสง คือสีของแสงที่เรามองเห็นจากแหล่งกำเนิดแสงต่าง ๆ มีหน่วยเป็น K (เคลวิน) โดยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ
1. โทนแสงสีขาว 5000-6500K (Daylight)
2. โทนแสงสีขาวอมเหลือง 3500-4500K (Cool white)
3. โทนแสงเหลือง 2700-3200K (Warm White)

 

บทความอื่นๆที่คุณอาจสนใจ